Ochrana osobných údajov
v spoločnosti BKP SLOVAKIA, spol. s r.o.

Právny rámec ochrany osobných údajov
GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov č. 2016/679 a vzťahuje sa na každú spoločnosť v EÚ, ale zároveň aj na štátne inštitúcie a verejnoprávne organizácie. Na Slovensku je právne záväzným rámcom zákon o ochrane osobných údajov NRSR č. 18/2018 Z.z., pričom obe právne úpravy sú účinné od 25. 5. 2018.

Osobné údaje
Osobné údaje sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov
Prevádzkovateľ:
BKP SLOVAKIA, spol. s r.o.
J.L.Bellu 809/34
Ilava 019 01
IČO: 36 335 797
Štatutár: Mgr. Juraj Petráš
Kontaktné údaje:
Telefón: (+421) 905810266
Fax: (+421) 32 64 99990
web: www.bkpslovakia.sk
e-mail: bkpsk@stonline.sk

Zodpovedná osoba: Nie je vymenovaná

Prevádzkovateľ týmto informuje svojich klientov so spracúvaním ich osobných údajov vo svojich informačných systémoch:
 • - účtovníctvo
 • Účel spracúvania – evidencia zákazníkov, vystavovanie účtovných dokladov, reklamácie a servis.
  Rozsah spracúvania osobných údajov:
  meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail
  kategória dotknutých osôb:
  fyzické osoby - zákazníci
  Právny základ spracúvania:
 • - zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • - zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení
 • - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • - zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov §656
Doba uchovávania osobných údajov
 • - Na uchovávanie osobných údajov, ktoré spracúvame o našich zákazníkoch sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
 • - 10 rokov od získania osobných údajov, po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zlikvidované.
Príjemca osobných údajov
Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje nebudú poskytnuté inému prevádzkovateľovi s výnimkou, ak si zákazník zvolí spôsob prepravy tovaru prepravnou službou. V tomto prípade budú poskytnuté osobné údaje prepravnej spoločnosti.
Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Prenos do tretích krajín
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Sprostredkovatelia
Spoločnosť prehlasuje, že má riadne uzavretú zmluvu so svojim sprostredkovateľom, ktorý zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov.

Uplatňovanie práv dotknutých osôb
Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje spracúvané v informačných systémoch prevádzkovateľa týkajú.
Dotknutými osobami sú fyzické osoby - zákazníci.
Dotknutá osoba je oprávnená uplatňovať svoje práva na základe písomnej žiadosti a to:
 • - požadovať prístup k svojim osobným údajom,
 • - žiadať opravu svojich osobných údajov,
 • - žiadať o výmaz svojich osobných údajov,
 • - požadovať obmedzenie spracúvania,
 • - namietať proti spracúvaniu,
 • - požadovať prenos svojich osobných údajov a
 • - podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania podľa §100 na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania pri spracúvaní osobných údajov
Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v informačných systémoch prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Novinky

Upozorňujeme našich zákazníkov, že prevádzka e-shopu bola pozastavená. Za účelom priamej objednávky je možné sa s nami skontaktovať prostredníctvom emailu: bkpsk@stonline.sk

Došlo k revízii KBÚ všetkých našich výrobkov, obsahujúcich styrén v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 605/2014.
Prehľad KBÚ

Katalóg

Stiahnite si nový katalóg produktov POLYKAR 2014!
katalog.pdf

Alebo si ho rovno prelistujte:
elektronická verzia