Integrovaná politika

Zvyšovanie kvality, teda aj schopnosti plniť skutočné požiadavky zákazníka považuje spoločnosť za svoj prvoradý cieľ. Všetci zamestnanci si musia uvedomiť, že má predovšetkým vplyv na mieru spokojnosti doterajších zákazníkov, ktorí môžu pozitívnymi referenciami prilákať úplne nových zákazníkov, resp. získať doterajšie zákazníkov konkurencie. Cieľom celej spoločnosti musí byť neustále zlepšovanie efektívnosti systému manažérstva kvality. Všetci zamestnanci si uvedomujú, že systém kvality je nevyhnutnosťou, ktorý je vo svojom dôsledku výhodný aj pre nich. V tejto súvislosti je stanovená nasledujúca politika vyjadrená v hlavných cieľoch:
- Zvyšovať ekonomické ukazovatele výkonnosti firmy
- Udržať existujúcich zákazníkov, získať nové vrátane zákazníkov konkurencie na existujúcich i nových trhoch
- Poznať skutočné ciele, potreby a požiadavky našich zákazníkov
- Plniť požiadavky platných právnych a iných predpisov, ktoré sa vzťahujú na organizácie a ku ktorým sa organizácia zaviazala
- Poskytovať vysokú a stabilnú kvalitu výrobkov
- Zvyšovať mieru spokojnosti zákazníkov a starostlivosť o ne
- Neustále zlepšovať efektivitu a účinnosť procesov
- Zlepšiť manažment zdrojov
- Vytvárať konkurenčné výhody rozvíjaním strategických združení a partnerstiev s dodávateľmi a odberateľmi
- Zefektívňovať funkčnosť manažmentu systému kvality

Vedenie spoločnosti, vedomé si svojej zodpovednosti za ochranu a tvorbu životného prostredia, vytváranie bezpečných a zdravých pracovných podmienok pre svojich zamestnancov a ich trvalé zlepšovanie, vrátane prevencie znečisťovania vyhlasuje a ukladá dodržiavať všetkým svojim pracovníkom tieto zásady:
- Plniť požiadavky platných právnych predpisov na ochranu životného prostredia a iné požiadavky, ku ktorým sa spoločnosť zaviazala
- Znižovať množstvo škodlivín emitovaných do ovzdušia, vypúšťaných v odpadových vodách a množstvo odpadov vlastnou činnosťou
- Minimalizovať používanie nebezpečných látok a prípravkov a tam, kde je to možné, nahrádzať ich látkami, ktoré nemajú nebezpečné vlastnosti
- Trvalo hľadať možnosti znižovania spotreby energií a potrebných materiálov. Hľadať možnosti materiálového a energetického využívania produkovaných odpadov
- Hodnotiť dopady na životné prostredie pri zavádzaní nových činností a technológií a plánovaných nových výrobkov ešte pred rozhodnutím o ich realizácii
- Usilovať o prevencii vzniku havarijných situácií a ak nastanú, postupovať podľa havarijných plánov zaisťujúcich minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie
- Poskytovať k výrobkom a službám spoločnosti informácie a kde je to potrebné vzdelávať zákazníkov
- Vzdelávať, cvičiť a motivovať zamestnancov, aby vykonávali svoje aktivity na ochranu životného prostredia zodpovedným spôsobom a viesť zamestnancov k šetreniu všetkých zdrojov a energií
- Vyžadovať od partnerov a kontraktorov spoločnosti šetrný prístup k životnému prostrediu a zoznamovať ich s používanými postupmi a vyžadovať ich uplatňovanie
- Posilňovať otvorený prístup a dialóg so zamestnancami, verejnosťou a ostatnými zainteresovanými stranami prijímaním a reagovaním na ich podnety. Pravidelne odovzdávať informácie o dopadoch činnosti spoločnosti na životné prostredie

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou všetkých aktivít spoločnosti a má najvyššiu dosiahnuteľnú prioritu. Vedenie spoločnosti a všetci zamestnanci sú si vedomí zásady, že žiadna pracovná činnosť sa nevykonáva na úkor zdravia a musia byť vylúčené všetky nebezpečné pracovné postupy. Spoločným cieľom je zabrániť úrazom a chorobám z povolania u zamestnancov spoločnosti, tak aj negatívne dopady z vlastnej činnosti na zamestnancov zákazníka, dodávateľa a ostatné osoby. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje vytvárať pri riadení všetkých aktivít spoločnosti bezpečné pracovné podmienky, dodržiavať platné legislatívne normy a viesť zamestnancov k bezpečnej práci. Zaisťovať bezpečnú prevádzku udržiavaného aj vlastného zariadenia. K naplneniu tohto cieľa bude:
- Znižovať rizikovosť práce a stále vyhľadávať možné riziká činnosti, stanovovať opatrenia na ich minimalizáciu a viesť svojich podriadených k tomu, aby ich poznali, upozorňovali na ne a pracovali bezpečne
- Plniť požiadavky platných právnych a iných predpisov, ktoré sa vzťahujú na organizácie a ktoré sa organizácia zaviazala
- Usilovať o neustále zvyšovanie úrovne BOZP v spoločnosti vrátane jej okolia - Uplatňovať pracovné postupy a zavádzať nové stroje a prístroje s najvyššou možnou ochrannú zdravie pracovníkov, zabránenie škodám na majetku
- Viesť zamestnancov k zodpovednosti za zdravie vlastné i spolupracovníkov
- Porovnávať výsledky spoločnosti s výsledkami zákazníkov a konkurencie
- Vytvárať podmienky pre minimalizáciu počtu pracovných úrazov a predchádzanie chorôb z povolania, pre zvyšovanie úrovne kultúry práce a celkovej pracovnej pohody
- Pravidelne preskúmať účelnosť a proporcionalitu samotnej politiky BOZP

Každý zamestnanec prijme zodpovednosť za zdravie svoje i svojich spolupracovníkov. Bude zvyšovať svoju odbornú úroveň a tak znižovať možnosť rizikových situácií. Bude zachovávať všetky zásady bezpečnej práce a nebude pracovať nebezpečne voči sebe, ostatným ľuďom a majetku. Všetci zamestnanci BKP GROUP, a. s. sú zodpovední za plnenie deklarovaných zásad tejto integrovanej politiky kvality, EMS a BOZP.

Petr Pančocha

riaditeľ spoločnosti BKP GROUP, a. s.

Novinky

Značka POLYKAR prechádza v súčasnej dobe zásadnou zmenou a stáva sa hlavným produktovým radom firmy BKP Group a.s. Prichádza na trh v novom dizajnu loga aj samotných obalov.

Katalóg

Stiahnite si nový katalóg produktov POLYKAR 2014!
katalog.pdf

Alebo si ho rovno prelistujte:
elektronická verzia